เกี่ยวกับเรา

  • ชื่อทางการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

  • ชื่อภาษาอังกฤษ
BANGKOK TECHNICAL OF BUSINESS ADMINISTRATION VOCATIONAL COLLEGE
  • ชื่อย่อ
B.T. Ad. (บี.ที.แอด)
  • ก่อตั้ง
24 พฤษภาคม 2522
  • สีประจำโรงเรียน
ฟ้า ขาว
  • องค์สักการะ
ท้าวมหาพรหม