ภาพรวมกิจกรรม

ชุดแต่งกาย
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง
เข้าแถวเคารพธงชาติ
งานกิจกรรม งานพาณิชย์